لیست کامل این دستگاه

اتاقک آزمون آب و هوایی مقاومت در برابر پرتو فرابنفش | Ultraviolet Beam Weathering Test Chamber