آون پژوهشگاه نیرو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه سوخت و روغن پژوهشگاه نیرو

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه نیرو

نشانی آزمایشگاه :

تهران- شهرک قدس-انتهای بلوار پونک باختری -پژوهشگاه نیرو-آزمایشگاه سوخت و روغن

مشخصات آون:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

نام انگلیسی :

Oven

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خورندگی سولفور درجه سانتیگراد 0.1 ˚c
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین سولفور خورنده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی سبزی كارشناس ۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ داخلی ۴۱۸۶
محمود کریمی تكنسين ۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ داخلی ۴۱۸۶