آزمایشگاه تحقیقاتی ماشین های الکتریکی پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۸۱

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی ماشین های الکتریکی، آزمایشگاه تحقیقاتی ماشین های الکتریکی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ دیجیتال

 • دستگاه اندازه گیری کیفیت توان

 • دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی

  (EMF)
 • دستگاه سنجش اندوکتانس، ظرفیت و مقاومت الکتریکی

  (LCR Meter)
 • دستگاه سنجش مقاومت عایق

 • دماسنج مادون قرمز

 • دورسنج

 • دورسنج لیزری

 • دیتالاگر