آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی و جداسازی پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۹۸

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

شیمی تجزیه، مهندسی شیمی و طراحی فرایند، کروماتوگرافی یونی، خوردگی و متالورژی- محیط زیست

نشانی آزمایشگاه :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

نشانی دفتر :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • پمپ پریستالتیک

 • پمپ خلاء

 • ترازوی حساس

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/دما

  (EC/TDS/T)
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/ شوری

  (EC/TDS/Salinity)
 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • شوف بالن

 • کروماتوگراف یونی

  (IC )
 • نمونه بردار

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • یخچال فریزر