کروماتوگرافی لایه نازک، روشی رایج برای جداسازی و شناسایی مواد مخدر است. چندین روش کروماتوگرافی لایه نازک برای تجزیه و تحلیل کیفی و نیمه کمّی کانابیس ها، با استفاده از انواع مختلفی از فاز ثابت و متحرک، روش های آماده سازی نمونه و روش های تصویرسازی/آشکارسازی لکه ها وجود دارد. با این حال، هر روشی که به تازگی در آزمایشگاه استفاده می شود، باید قبل از استفاده متداول، اعتباربخشی و تایید شود.

اعتباربخشی به نتایج آزمایش، فرآیندی است که به منظور اطمینان از معتبر، دقیق و قاطع بودن داده هاو نتایج آزمایشگاه، اتخاذ می شود . این فرآیند، الزامی و مهم در عملیات آنالیز شیمیایی است. بیشتر شیمیدان های تجزیه، از اهمیت آن آگاه هستند، اما این که چرا و چه زمانی باید انجام و به طور دقیق، چه نیازهایی در آن برآورده شوند، همیشه برای آنها روشن نیست . انواع روش های آزمایشگاهی باید از نظر کیفیت بررسی شوند، به طوری که میزان صحت و درستی کار و قابل اعتماد بودن روش برای فعالیت های بعدی، به طور کامل مشخص شود؛ به این ترتیب، براساس میزان صحت و اعتبار به دست آمده، درزمان الگوگیری، تصمیم بر استفاده از این روش ها و یا عدم استفاده از آنها اتخاذ می شود. شاخص های مختلفی در این زمینه معرفی شده اند که هر کدام می تواند میزانی از اعتبار را مشخص کند . تمام مراحل، از دریافت مواد مخدر در آزمایشگاه تا صدور نتیجه آزمایشگاهی توسط کارشناسان مربوطه،در اعتباربخشی نتایج تاثیرگذار است.

 

 

دریافت و توصیف مشخصات نمونه، توزین مواد، محلول سازی،استفاده از محلول های استاندارد، به کارگیری روش های تشخیصی، جمع آوری مستندات و حتی نوع و سبک گزارش نویسی در اعتباربخشی نتیجه آزمایشگاهی موثر است آزمایشگاه های تشخیص و آنالیز مواد مخدر منبع کلیدی اطلاعات و داده های علمی معتبر و قابل اعتماد در زمینه آنالیز مواد مخدر هستند. همچنین این آزمایشگاه ها، در سیستم قضایی، برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر، نقش بسزایی دارند. با این حال،سطح علمی کارشناسان آنالیز مواد مخدر به طور روز افزون به مخاطبان زیادی مرتبط و برای آنها مهم شده است. علم کشف جرایم، به منظور ارائه مدارک و شواهد دقیقی که در طراحی مداخلات موثر سیاسی، ضروری است، نیاز به تکامل و انطباق با بازار بسیار پویای مواد مخدر امروزه دارد که اهمیت آن، با ظهور جهانی مواد روانگردان جدید  و تعدد بی سابقه ای از مواد موجود در این بازارها، بیش ازپیش مشخص می شود. در چنین وضعیتی، اطلاعات تولید شده توسط آزمایشگاه های تشخیص و آنالیزمواد مخدر برای حمایت از سیاست ها و تصمیم گیری های بر پایه اسناد و حفاظت از سلامت عمومی، مهم تر از همیشه است .

 

 

فرآیند اعتباربخشی به روش آزمایش

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code